Urnenmuur tekening

Begraafplaats

Urnenmuur Langezwaag
Tekening uitbreiding begraafplaats Langezwaag.
Ontwerp Wietske Lycklama à Nijeholt

Urnenmuur tekening uitbreiding begraafplaats Langezwaag, ontwerp Wietske Lycklama à Nijeholtg

Urnenmuur tekening uitbreiding begraafplaats Langezwaag, ontwerp Wietske Lycklama à Nijeholt