Optreden Sweagemer Klompkesilers

Boom van Langezwaag

Yn ús moaie doarp Langsweagen/ couplet 4

Yn ús moaie doarp Langsweagen, stiet der no in prachtig byld
In ontwerp fan ús eigen Wietske, wy binne allegearre grutsk
De beam-is út ús wapen helle, in waarm wolkom as symboal
Beammen plante men yn it doarp, eartiids ek al op ús hou
Dit is echt in treffend kunstwurk, monument op-in iepen plak
By de oankomst yn Langsweagen, is no in prachtige entrée

Tekst: Bareld van der Meer en Henk de Vries

Facebook

Optreden Sweagemer Klompkesilers bij de officiële presentatie.

Foto: Willem Lycklama à Nijeholt

Kunstwerk De Boom van Langezwaag, kunstenaar Wietske Lycklama à Nijeholt

Kunstwerk De Boom van Langezwaag, kunstenaar Wietske Lycklama à Nijeholt